صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

 

مسئولیت مدنی، به عنوان یکی از تاثیرپذیرترین حوزه های حقوقی، متأثر از عرف و شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی و اخلاقی است. این انعطاف پذیری موجب می شود تا قانون گذاران کشورها و رویه های قضایی و حقوق دانان، ضرورت های حقوقی لازم برای برقراری عدالت را از محل ایجاد تحول در این حوزه حقوقی تامین کنند. به همین خاطر در سیر تاریخی، شاهد قبض و بسط قواعد مربوط به آن هستیم.

در حقوق ایران، نظام مسئولیت مدنی از یک طرف ادبیات قوی شناخته شده ای در فقه نداشته و از این جهت فاقد مبنایی قوی است و از طرفی ورود قواعد آن از سیستم هایی حقوقی نوشته و کامن لا که در حوزه­ ی مسئولیت مدنی مبانی مختلفی دارند موجب شده این نظام حقوقی در کشور ما از آشفتگی بیشتری رنج ببرد.

اهمیت بازشناسی نظام مسئولیت مدنی در کنار بوجود آمدن نهادهایی مانند بیمه و صندوق های جبران خسارت که نقش بسزایی در تحولات مسئولیت مدنی و واقعیت های عینی و کارکردی آن دارند، برگزاری یک همایش ملی در این باره را ضروری می نمود.
از این رو، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی (واحد دامغان) مصمم گردید تا با برگزاری همایش جامعی در این حوزه، از تمام صاحب نظران اعم از علمای حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشور قضات و وکلا، پژوهشگران جوان و دانشجویان برای هم اندیشی و تبادل افکار و نظریات و تجربیات در این حوزه دعوت نماید. یقیناً با توجه به دامنه وسیع موضوع و محورهای همایش، نه تنها متخصصین حقوق خصوصی و پژوهشگران این حوزه بلکه متخصصین در رشته های مختلف فقهی و حقوقی (مانند حقوق اسلامی، حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق بین الملل) نیز می توانند فعالانه در همایش شرکت داشته و کارهای پژوهشی خود را عرضه نمایند. امید می رود برگزاری همایش به اصلاح نظام حقوقی ایران در حوزه مسئولیت مدنی یاری بخشد و نتایج پژوهش های انجام شده در دسترس سیاست گذاران و مسئولین امر و عموم علاقه مندان قرار داده شود.