صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

چالش های ساختاری نظام مسئولیت مدنی

1.      تعدد یا تکثر در نظامهای م.م  ( توجه همه جا منظور از م.م. مسئولیت مدنی می باشد

2.      نقش بیمه در تحول نظام م.م؛

3.      ارتباط متقابل و تعامل میان م.م و مسئولیت کیفری و مقایسه قواعد حاکم بر هریک از آنها؛

4.      قلمرو مسئولیت قراردادی و قهری؛

5.      موازی کاری در قوانین حوزه م.م؛

6.      نقش تقصیر در نظام م.م؛

7.      م.م ناشی از عمل دیگری؛

8.      م.م اشخاص حقوقی و مدیران آنها در قبال رفتار کارکنان یا نمایندگان شخص حقوقی؛

9.     امکان تحقق م.م بدون عنصر تقصیر یا بدون احراز رابطه سببیت و قلمرو آن در حقوق ایران؛

10.    کیفیات مخففه در م.م و نقش تقصیر زیان دیده در کاهش مسئولیت وارد آورنده زیان؛

11.    تعدد عوامل زیان (اعم از سبب و مباشر) و کیفیت احراز رابطه استناد یا سببیت.

نظام های خاص مسئولیت مدنی

1.      م.م ناشی از حوادث رانندگی؛

2.      م.م ناشی از حوادث پزشکی؛

3.      م.م ناشی از حوادث کار؛

4.      م.م تولید کنندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات؛

5.      م.م قضات و داوران؛

6.      م.م وکلا؛

7.      م.م سردفتران؛

8.      م.م متصدیان حمل و نقل؛

9.    م.م مهندسان، حسابداران، بانکها و سایر حرفه ای ها؛

10.    م.م دولت (قوای سه گانه)؛

11.    مسئولیت بین المللی دولت؛

12.   م.م جمعی؛

13.   م.م رسانه ها از جمله اداره کنندگان تارنماهای الکترونیکی.

قلمرو خسارات قابل جبران

1.      جبران خسارت معنوی؛

2.      جبران خسارت های اقتصادی؛

3.      جبران خسارت های بدنی، ماهیت دیه و مسئول پرداخت آن و خسارات مازاد بر دیه؛

4.      قابلیت جبران عدم النفع؛

5.      جبران خسارت توسط دولت و صندوق های وابسته به دولت؛

6.      جبران خسارت بزه دیدگان و قربانیان جرم، مخصوصاً در جرایم خشونت آمیز یا جنسی و حدود مسئولیت دولت در این زمینه؛

7.     جبران خسارت محکومان و متهمان بی گناه.

مسئولیت مدنی در رویه قضایی : تجربه ها، فرصت ها و چالش ها

1.      نقش رویه قضایی در تحول نظام م.م؛

2.      گزارش پرونده های قضایی خاص در حوزه م.م همراه با نقد و ارزیابی روند رسیدگی و رأی صادره؛

3.      چالش های ناشی از ایفای نقش کارشناسان در پرونده های مربوط به م.م خصوصاً تعیین سهم هریک از مسئولین حادثه و ارزیابی میزان خسارات وارده؛

4.      اختلافات موجود در رویه قضایی ایران در حوزه های مرتبط با م.م.

نقش نظام مسئولیت مدنی در تحقق اهداف توسعه پایدار و تعامل آن با سایر نظامات کنترل اجتماعی


1.     هدف پیشگیری از تکرار حادثه زیان بار در نظام م.م؛

2.       امکان تحقق هدف تنبیه یا سزادهی از طریق نظام م.م در کنار ترمیم و جبران خسارت؛

3.       نقش م.م در کنترل فعالیت های مخرب یا آلاینده محیط زیست؛

4.       نقش م.م در حمایت از حقوق مصرف کنندگان؛

5.       م.م در حوزه مبارزه با فساد مالی- اداری و پولشویی؛

6.       م.م و عدالت ترمیمی در حوزه سیاست جنایی؛

7.      م.م به عنوان نوعی از پاسخ در قبال جرم و امکان الزام بزهکار به جبران خسارت به عنوان نوعی از مجازات.

سایر موضوعات مرتبط با تاکید بر راهکارهای ارتقاء نظام م.م