صفحه اصلی > کمیته داوران همایش
.: کمیته داوران همایش


 1. دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 2. دکتر احمد رضا بهنیافر، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 3. دکتر علیرضا حسنی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 4. دکتر رمضان دهقان، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 5. دکتر امیر خواجه زاده، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 6. دکتر احمد عسگری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 7. دکتر سید حسین سادات حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد دامغان
 8. دکتر مهدی ذوالفقاری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 9. دکتر حسن سلیمانی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 10. دکتر علی پور قصاب امیری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 11. دکتر علی قسمتی تبریزی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
 12. دکتر بهزاد رضوی فرد عضو هیات علمی دانشگاه علامه
 13. دکتر روح الدین کرد علی وند عضو هیات علمی دانشگاه دامغان
 14. دکتر شهرام کیوان فر، دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دانشگاه تهران
 15. دکتر سید محمود مجیدی عضو هیات علمی دانشگاه دامغان
 16. دکتر محمد حسن حسنی عضو هیات علمی دانشگاه دامغان
 17. دکتر محسن صادقی عضو هیات علمی موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران 
 18. دکتر مجید صرفی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
 19. دکتر حسین قربانیان، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
 20. دکتر روحانی مقدم، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
 21. دکتر پژمان پیروزی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
 22. دکتر یاسر روستایی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب