صفحه اصلی > کمیته علمی همایش
.: کمیته علمی همایش 1. دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 2. دکتر حسن بادینی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 3. آقای محمد خاکباز زاده، معاون منابع انسانی دادگستری کل استان سمنان
 4. دکتر احمد رضا بهنیافر، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 5. دکتر علی علی آبادی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 6. دکتر علیرضا حسنی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 7. دکتر رمضان دهقان، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 8. دکتر امیر خواجه زاده، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 9. دکتر احمد عسگری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد  دامغان
 10. دکتر سید حسین سادات حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد دامغان
 11. دکتر مهدی ذوالفقاری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 12. دکتر حسن سلیمانی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 13. دکتر علی پور قصاب امیری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 14. دکتر علی قسمتی تبریزی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
 15. دکتر بهزاد رضوی فرد عضو هیات علمی دانشگاه علامه
 16. دکتر روح الدین کرد علی وند عضو هیات علمی دانشگاه دامغان
 17. دکتر شهرام کیوان فر، دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دانشگاه تهران
 18. دکتر سید محمود مجیدی عضو هیات علمی دانشگاه دامغان
 19. دکتر محمد حسن حسنی عضو هیات علمی دانشگاه دامغان
 20. دکتر محسن صادقی عضو هیات علمی موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران 
 21. دکتر مجید صرفی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
 22. دکتر حسین قربانیان، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
 23. دکتر روحانی مقدم، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
 24. دکتر پژمان پیروزی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
 25. دکتر یاسر روستایی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب
 26. دکتر جلیل مالکی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 27. دکتر بختیار عباسلو، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 28. دکتر رسول مقصودپور، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 29. دکتر علیرضا بخشنده، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 30. دکتر مهدی صفاکیش، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 31. دکتر محمدرضا قاضی زاده، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد