صفحه اصلی > ساختار سازمانی همایش
.: ساختار سازمانی همایش

  رئیس همایش: دکتر نعمت اله نعمتی (سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان)

دبیر علمی همایش: دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان  )

دبیر اجرایی همایش: دکتر احمدرضا بهنیافر (معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان)