صفحه اصلی > ساختار سازمانی همایش
.: ساختار سازمانی همایش

  رئیس همایش: دکتر عباس علائی نوین (سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان)

دبیر علمی همایش: دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان  )

دبیر اجرایی همایش: دکتر ناهید مسعودیان (سرپرست پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان)